Matan Assayag

Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017

Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017
Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017
Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017
Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017
Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017

Unser Konzertbericht: Matan Assayag mit Shalosh im Bechsteinzentrum Tübingen 2017